Terms and Conditions

ENGLISH
Payment
• amount for that package (photos) is payable upon delivery or as agreed

Selecting photos
• Within five working days you will receive via email a link to uschovna.cz, where photo previews (with my logo, scale and retouched) will be store, from which you will choose according to the scope of the package and possibly beyond.
• Photos that are sent to you for choosing retouching, are selected entirely by me (I delete blurry or otherwise unsuccessful ones), and their amount is not specifically defined. This is usually roughly 2-3 times more than the package represents. This ensures the ability to choose from sufficient and high-quality selections.
• as per the Copyright Act no. 121/2000 Coll., it is not permitted without my consent as the author of the work to publish these photo previews anywhere and neither is further modified (eg. removing the logo). They are owned by the photographer and intended solely for selection retouching.
• ordering photos for retouching and printing is binding and is done via email or other agreed way

Retouching / photo editing
• Photos of real estate, reportages etc. will go through basic photo retouching - cropping, contrast, brightness, focus, color balance ...
• Photos of families, children, portraits, pregnancy photos, etc. will go through basic photo retouching + extra retouching of skin, smoothing wrinkles outstanding (no facial modification) ...
• If extra wishes (tattoo removal / stickers, and other more sophisticated retouching), 100 CZK will be charged extra for each photo. The customer is always consulted to make it clear whether the extra retouching is requested or not.
• Own look and its dissatisfaction with him is no reason for complaint about the photographs. If you make a makeup for a photo shoot, please always make it in the way you are satisfied.

Delivery time
• maximum delivery time is two weeks since you reply with the selected photos for retouching (not from the time of photographing)
• Photography may be pickedup personally (Prague), by post or electronically (uschovna.cz)

Photo format
• Photos will be provided in a ratio of 2: 3 (ie 10x15, 13x19, 20x30 etc.) in JPEG format and in full resolution (full print quality)
• Photos will be provided retouched / edited only without my logo (see. "Selecting photos" above)
• Other formats (RAW, TIFF ...) are not available

Printing photos
• I use only a prooved vendors that match the color setting of my color-calibrated monitor and camera
• complaint about printed photographs is possible only on the basis of visible printing errors such as scratches, streaks, etc. Not in color and lightness / darkness of the print

Archiving photos
• Edited photos (RAW and JPEG format) retained for a period of about one year after the handover.
• New CD with your pictures can be provided for 200 CZK

Gift vouchers
• validity of 6 months and is listed on the front vouchers
• Order for photoshoot must be at least one month in advance and shoot must be completed before the end of the voucher's validity
• If the voucher is not used by the end of its period of validity, its value is forfeited without compensation
• You can pick them up in person or sent by post or electronically. In the case of post, a charge postage of 100 CZK
• Voucher is transferable

Late arrival of the client or photographer
• Please observe the timetable shoot. I usually have another follow-up photo shoot, so in case of delays, you are decreasing your phototime. Your late arrival is not a reason for shoot elongation.
• Maximum length of the shoot is always listed in the price list and can not be without prior agreement with the photographer in any way extended or adjusted.
• If the client is delayed more than 30 minutes, the photographer is entitled to either cancel the arranged shooting (any advance payment forfeited without compensation), or require the payment of 300 CZK for each additional hour of waiting for the arrival of the client. If on-site and make-up artist wait for the arrival of the client, along with the photographer, the photographer is entitled to demand payment of twice that amount.
• In the event that the client can not attend, or you just do not want to, please let me know and we will arrange for another term. So I do not vouch for the cooperation of members of your family and therefore not liable for the shoot enough quality photos, if within the time schedule of the shoot photos cannot be done. In the case of unexpected situation, the shoot can be moved to another term. But if you order to shoot a child who has the time to sleep and is tired, it's not an unlikely situation.

Ordering to shoot automatically confirm acceptance of these terms and their understanding with them.
All photos are copyrighted and property of the photographer and may not be used for any commercial purpose, promotion or sale to a third party without the written consent of the author. Photographed people can use their photos for noncommercial personal presentation.

Obchodní podmínky

ČESKY
Placení
•částka za uvedený balíček je splatná po dodání fotografií či dle dohody

Výběr fotografií
•do pěti pracovních dnů obdržíte emailem link na uschovna.cz, kde budou uloženy náhledy (s mým logem, zmenšené a neretušované) fotografií, ze kterých si budete vybírat dle rozsahu balíčku či případně nad jeho rámec.
•fotografie, které jsou Vám zaslány k výběru pro retuš vybírám výhradně já (odstraním rozmazané či jinak nepovedené) a jejich počet není konkrétně určen. Obvykle to bývá zhruba 2-3x více než představuje daný balíček. Je tak zaručena možnost dostatečného a kvalitního výběru v rámci daného balíčku.
•dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez mého souhlasu jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním loga). Jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši.
•objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné a je učiněno prostřednictvím emailu či jiným dohodnutým způsobem

Retuš / úprava fotografií
•u fotografií nemovitostí, reportáží atd. procházejí fotografie základní retuší - ořez, kontrast, jas, ostření, vyvážení barev...
•u fotografií rodin, dětí, portrétů, těhotenských fotografií, atd. procházejí fotografie základní retuší + extra retuší pleti, zjemnění výrazných vrásek (ne obličejových rysů)...
•v případě nadstandardních přání (odstranění tetování/samolepek a dalších náročnejších retuší) si účtuji 100Kč navíc za každou fotografii. Toto vždy se zákazníkem konzultuji, aby bylo zřejmé zda jde o nadstandardní retuš či nikoli
•vlastní vzhled a jeho nespokojenost s ním není důvod k reklamaci fotografií. Pokud se necháváte na focení nalíčit, prosím vždy tak, abyste byli spokojeni.

Dodací lhůta
•maximální doba dodání jsou 2 týdny od Vámi zaslaného výběru k retuši (tedy ne od doby focení)
•fotografie je možné si dle dohody vyzvednout osobně (Praha), poštou nebo elektronickou cestou (uschovna.cz)

Formát fotografií
•fotografie obdržíte v poměru stran 2:3 (tedy 10x15, 13x19, 20x30 atd.) ve formátu JPEG a to v plném rozlišení (plná tisková kvalita)
•fotografie dodávám pouze retušované/upravené bez mého loga (viz. "Výběr fotografií" výše)
•jiné formáty (RAW, TIFF...) neposkytuji

Tisk fotografií
•fotografie vyvolávám u ověřených dodavatelů, které barevně odpovídají nastavení mého barevně zkalibrovaného monitoru a fotoaparátu
•reklamace tištěných fotografií je tedy možná pouze na základě viditelné tiskové chyby jako jsou škrábance, pruhy atp. ne v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku

Archivace fotografií
•upravené fotografie (RAW a JPEG formát) uchovávám po dobu cca jednoho roku od předání.
•Nové CD s Vašimi fotografiemi mohu poskytnout za 200Kč

Dárkové poukázky
•platnost 6 měsíců a je uvedena na přední straně poukázky
•objednání na focení je nutné minimálně jeden měsíc předem a focení musí proběhnout nejpozději do konce platnosti poukazu
•v případě, že není poukaz do konce doby jeho platnosti uplatněn jeho hodnota bez náhrady propadá
•můžete si je vyzvednout buď osobně, či nechat zaslat poštou a nebo elektronicky. V případě pošty si účtuji poštovné ve výši 100 Kč
•poukázka je přenosná

Pozdní příchod klienta či fotografa
•prosím, dodržujte časový harmonogram focení. Většinou mám další navazující focení a tak se v případě zpoždění obíráte o svůj čas. Váš pozdní příchod není důvodem k prodlužování focení.
•maximální délka focení je vždy uvedena v ceníku a nelze ji bez předchozí dohody s fotografem jakkoli prodlužovat či nastavovat.
•opozdí -li se klient o více než 30 minut, je fotograf oprávněn domluvené fotografování buď zrušit (případná zaplacená záloha propadá bez náhrady) nebo požadovat uhrazení 300 Kč za každou započatou hodinu čekání na klientův příchod. Pokud je na místě i vizážistka a čeká na klientův příchod spolu s fotografem, je fotograf oprávněn požadovat uhrazení dvojnásobku této částky.
•v případě, že se na focení nemůžete dostavit, nebo se Vám jen nechce, prosím dejte mi vědět a domluvíme se na jiný termín. Neručím tedy za spolupráci členů Vaší rodiny a tím nenesu odpovědnost za nafocení dostatku kvalitních fotografií, pokud se v rámci časového rozvrhu daného focení nenafotí. V případě neočekávatelných situací je možné focení přesunout na jiný termín. Pokud ale objednáte na focení dítě, které tou dobou má spát a je unavené, není to neočekávatelná situace.

Objednáním na focení automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek a jejich srozumnění s nimi.
Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.