'Magical #photo triangle' - #ISO. | 'Magický foto trojúhelník' - ISO.

"Magical photo triangle" - ISO. | "Magický foto trojúhelník" - ISO.

24-03-2016


ENGLISH The last (third) parameter from the "magical photo triangle" is ISO (resp. sensitivity). Shutter and aperture are managing how much light comes into the camera, while ISO is needed to "say" how much light is needed. The normally used range of ISO is between 200 to 800, depending on your camera. Not necessarily how much it allows you to setup, but more importantly how do the outcome images look like with higher ISO. My recommendation: use as low ISO (ie. 100) as possible to minimize the photo noise, even more light is needed then. There is always something going against something. Remember that lower ISO brings lower noise, however needs light is needed. So, try to find an acceptable level of ISO for the actual light condition (ie: photoshooting indoor without a flash). If you have a standard DSLR quality and are focused on image quality, lower ISO should be your priority in order to minimize the photo noise with acceptable light level.

On the other hand, what is higher ISO good for? If your lighting conditions are not good (ie: photoshooting indoor without flash, sunset...), then set ISO to higher values to increase the sensitivity and bring more lights into your camera. Again, this will also bring more noise, however in some cases this is acceptable (ie: reportage...) when the image quality is not priority one.

Good photoluck! Stay tunned for next articles...

ČESKY Poslední (třetí) parametr z "magického foto trojúhelníku" je ISO (resp. citlivost). Závěrka a clona mají na starost, kolik světla přichází do kamery, zatímco ISO "říká", kolik světla je potřeba. Normálně použitý rozsah ISO se pohybuje v rozmezí 200 až 800, v závislosti na vašem fotoaparátu. Ne nutně, kolik váš fotoaparát umožňuje nastavit, ale spíše, jak budou výsledkové fotografie vypadat s vyšší ISO. Mé doporučení: použít co možná nejnižší ISO (tj. 100) jež je možné, aby se minimalizoval fotografický šum, přestože je třeba více světla. Vždy jde něco proti něčemu. Nezapomeňte, že nižší ISO přináší nižší šum, ale potřebuje více světla. Snažte se najít přijatelnou úroveň ISO pro aktuální světelné podmínky (tj. focení v interéru bez blesku). Pokud máte standardně kvalitní DSLR a jste zaměřeni na kvalitu obrazu, nižší ISO by mělo být vaší prioritou, aby se minimalizoval fotografický šum s přijatelnou úrovní osvětlení.

Na druhé straně, kdy je vyšší ISO dobré? Pokud nejsou dobré světelné podmínky (tj. focení v interéru bez použití blesku, západ slunce ...), pak nastavte ISO na vyšší hodnoty, aby se zvýšila citlivost a přinesli jste více světla do fotoaparátu. Opět platí, že toto také přináší více šumu, avšak v některých případech je to přijatelné (tj. reportážní fotografie ...), kdy kvalita obrazu není prioritou číslo jedna.

Dobré fotoštěstí! Zůstaňte se mnou pro další články...