'Magical photo triangle' - my setup. | 'Magický foto trojúhelník' - moje nastavení.

"Magical photo triangle" - my setup. | "Magický foto trojúhelník" - moje nastavení.

18-05-2016

ENGLISH Here is the final article dedicated to the "magical photo triangle". I was asked to sum all three parameters (aperture, shutter and ISO) into one self explanatory paragraph. Not sure, if I can make it and even in one paragraph only, but let's give a try...I don't want to go into theoretical explanation (you can check my previous articles) about what each parameter means to our image, how it influence our picture etc., but I would rather take it from my pure practical experiences.

In 99% cases my ISO is set to 100 = the lowest possible. The reason is simple. I want to minimize photo noise as much as possible. When having low ISO, I have to manage lights - either nature (ie. when outside, I'm trying to pick sunny/cloudy day), when indoor (ie. I'm using external flash or lights).

Shutter - I don't take too many "in movement" pictures such as sport, therefore shutter speed is not so important too me. Unless I shoot some waterfalls and willing to have milky water. Then I use slower shutter speed with camera on tripod.

Finally, aperture - I have to say this is probably my mostly modified parameter. When I take portraits in the garden, I want to have a blurred background and sharp face, then my aperture is as lower as possible (depending on the actually used lens). When I'm taking portraits in studio, I usually use F/8 in combination with two external lights. When I'm travelling, my usual aperture is F/8 - F/5.6. This range makes pretty good pictures without a necessity for special lights, tripod etc. My mostly used camera setup is M (manual). This gives me a great freedom of playing with all three parameters at once.

A very good summary of all three parameters is on this image created by hamburger-fotospots.de.

Good photoluck! Stay tuned for next articles...

ČESKY Zde je závěrečný článek věnovaný "magickému foto trojúhelníku". Byl jsem požádán, abych shrnul všechny tři parametry (clona, ​​čas závěrky a ISO) do jednoho vysvětlujícího odstavce. Nejste si jistý, zda obé dokáži, ale pokusím se o to....

Nechci jít do teoretického vysvětlení (více podrobností nazleznete v mých předchozích článcích) o tom, co naší fotografii ten který parametr znamená, jak ovlivní náš výsledný obrázek atd., ale raději bych se o shrnutí pokusil z mé ryze praktické zkušenostní roviny.

V 99% případů je moje ISO nastaveno na 100 = nejmenší možné. Důvod je jednoduchý. Chci, aby se minimalizoval fotografický šum, co nejvíce je to možné. Když je mé ISO nízké, musím mít na paměti osvětlení - buď přirozené venkovní (tj. snažím se vybrat slunečný den či lehce zataženou oblohu.), nebo vnitřní (tj. pomáhám si externím bleskem nebo světly).

Závěrka - nefotografuji příliš mnoho fotek "v pohybu" jako je sport, proto rychlost závěrky není pro mě tak důležitá. Pokud ovšem fotografuji například vodopády a chci mít "mléčnou vodu", pak používám delší expoziční (závěrku) dobu spolu s kamerou na stativu.

A konečně, clona - musím říci, že toto je asi můj nejvíce upravovaný parametr. Pokud fotografuji portréty v přírodě, chci mít rozmazané pozadí a ostrý obličej, pak má clona je nižší, jak je to jen možné (v závislosti na použitém objektivu). Když fotografuji portréty v ateliéru, obvykle používám F/8 v kombinaci se dvěma externími světly. Když jsem na cestách, moje obvyklá clona je f/8 - F/5,6. Toto rozmezí je docela dobré pro většinu fotek bez nutnosti speciálního světla, stativu atd. Moje nejčastěji používané nastavení fotoaparátu je M (manuální). To mi dává velkou svobodu hrát si se všemi třemi parametry najednou.

Velmi dobrý souhrn všech tří parametrů je na tomto snímku, jež vytvořil hamburger-fotospots.de.

Dobré fotoštěstí! Zůstaňte se mnou pro další články...